Winkelwagen  

Geen producten

€ 0,00 Verzendkosten
€ 0,00 Totaal

Winkelwagen Afrekenen

O Clock

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van O’Clock.be by KaVeWe. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van O’Clock.be by KaVeWe.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. O’Clock.be by KaVeWe behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door O’Clock.be by KaVeWe erkend.

1.4 O’Clock.be by KaVeWe garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van O'clock.be by KaVeWe van toepassing op alle overeenkomsten waarbij O'Clock.be by KaVeWe partij is.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal O’Clock.be by KaVeWe bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van O’Clock.be by KaVeWe zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door O’Clock.be by KaVeWe geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan O’Clock.be by KaVeWe heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij O’Clock.be by KaVeWe. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt O’Clock.be by KaVeWe er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door O’Clock.be by KaVeWe aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij O’Clock.be by KaVeWe slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 5. Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen O’Clock.be by KaVeWe en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door O’Clock.be by KaVeWe op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 O’Clock.be by KaVeWe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van O’Clock.be by KaVeWe gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1 O’Clock.be by KaVeWe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan O'Clock producten en aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden of manipuleren van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van alle door O’Clock.be by KaVeWe aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij O’Clock.be by KaVeWe zolang de afnemer de vorderingen van O’Clock.be by KaVeWe uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van O’Clock.be by KaVeWe wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2 De door O’Clock.be by KaVeWe geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan O’Clock.be by KaVeWe of een door O’Clock.be by KaVeWe aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin O’Clock.be by KaVeWe haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht O’Clock.be by KaVeWe zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan O’Clock.be by KaVeWe.

8.7 Bij niet of laat-tijdige betaling worden vanaf de vervaldag verwijlinteresten van 1% per begonnen maand aangerekend. Bovendien zal een schadevergoeding aangerekend worden van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 5 euro. Indien alsnog geen betaling volgt, behoudt KaVeWe zijn recht om het eigendomsrecht dat blijft gelden tot aan de betaling, uit te voeren en de geleverde goederen terug te vorderen.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen O’Clock.be by KaVeWe en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gent kennis, tenzij O’Clock.be by KaVeWe er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.